> >

ۈڷٺ ڷטּ ڷڷםٺ },*

ۈڷٺ ڷטּ ڷڷםٺ },* ; ۈڷٺ ڷטּ ڷڷםٺ },* ڪ ٺ ۈٺ ڪٺ }, ۈڪ ٺ ۈ <| ٺ ٺ ٺ !! ٺ ٺ ۈ || ٺ ڪٺ ۈ || ٺڪ ٺ ~ ۈ !! ۈٺ !! ~ ۈٺ || ڪ \ ۈڪ \ ۈڪ ...
: , ,

!

 
20-05-2010, 01:01 AM   #1
...

~Shatha~


ۈڷٺ ڷטּ ڷڷםٺ },*

ۈڷٺ ڷטּ ڷڷםٺ },*


ڪ ٺ ۈٺ ڪٺ

},
ۈڪ ٺ
ۈ <|
ٺ ٺ ٺ !!
ٺ ٺ ۈ ||
ٺ ڪٺ ۈ ||

ٺڪ ٺ ~
ۈ !!
ۈٺ !!
~


ۈٺ ||
ڪ \
ۈڪ \
ۈڪ !! \

[ ۈٺ ۈ ]
ۈ ٺ:
[ ٺ ڪۈ ۈ ]


ۈ ۈ \\~ ۈ ۈ ( ) :
ۈ ڪ \\~ ڪ :ٺ ۈ \\~ ۈ :
ۈ ٺ ۈ \\~ ۈ ٺ :ۈ ٺ ڪ \\~ ۈ :
ۈ ٺ \\~ ۈ :

ڪ ۈ \\~ ۈۈ ڪ :ۈ ٺ ۈ ڪ \\~ ٺ :

ۈڪڪ ٺ ٺ \\~ ٺ :ڪ ۈ }
ۈ ۈ
ۈڪ ٺ ۈ ۈڪ !!
ٺ ۈ ۈ ¡
ۈ ڪ ٺ ڪ
ۈڪ :
(ٺ ٺ ۈ ٺ ۈ )ۈ ٺ \\~ ڪ ۈ ٺ :
ڪ ۈ \\~ ڪۈ :ٺ }
ڪ ۈٺ ۈ ۈڪٺ "
!!
ٺ :

{
}
ۈ ۈ ڪۈ ٺ ۈ ~
ۈ ڪ ۈ >~]
ۈ ۈۈ ۈ ٺ >|
ۈ ٺ !


ٺ ۈ ٺ >~

ۈ } !!
ۈ !!


 
20-05-2010, 01:06 AM   #2
...

 
20-05-2010, 01:40 AM   #3
... 
20-05-2010, 04:05 AM   #4
...


 
20-05-2010, 06:32 AM   #5
...

 
- - - -

     

| | | |
| | | |
| | | |Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1