> >

ڷڪ.. ۈ͑ڷڪ ۈۈ

ڷڪ.. ۈ͑ڷڪ ۈۈ ; ڷڪ.. ۈ͑ڷڪ ۈۈ { ڷ ڑٺ ڑڷڪ ڷ ͑ڷ ۈ .. ͑ڷ ͑ڷڷ ۈڷ ͑ ڑٺ ͑ ڷڷ ͑ ۈ ڪ ۑڪ ڪ ڷ ۈ ̑ڪ ڷڪ ڑۃ ڷڷ ڷڪ.. ۈ͑ڷڪ ۈۈ ͑ ͑ڪ ڷ͑ ۈ ڑ ۈΑ ڷڷ ٺ ٺ ͑ڪ ۃ ڷۈ ڷ ڷ̑ۃ .. ͑ٺ ڷ ڷڷ ڷڪ ڷڷ ڪڷٺ ڪٺ ۈ ̑ ڑ ٺ ͑ٺ ڷ ٺۃ ۈڪ ۈ ڑۈ ۈڑ ۃ ڷۈ ڷ ۈ ڷۈ ڷ ۈ ڪ ڷۈ ۈڪ ڪۈۃ ۈ ۈ ڪ .. ۈڷڷ ۈ ۈ ...
: , ,

!

 
04-08-2010, 03:55 PM   #1
...

яő7 άl.ฬάrd


M0dy 059 ڷڪ.. ۈ͑ڷڪ ۈۈ

ڷڪ.. ۈ͑ڷڪ ۈۈ


{ ڷڑٺ ڑڷڪ ڷ
͑ڷ ۈ .. ͑ڷ

͑ڷڷ ۈڷ ͑
ڑٺ ͑ ڷڷ

͑ ۈ ڪ
ۑڪ ڪ

ڷ ۈ ̑ڪ ڷڪ ڑۃ ڷڷ

ڷڪ.. ۈ͑ڷڪ ۈۈ
͑ ͑ڪ

ڷ͑ ۈ ڑ
ۈΑ ڷڷ
ٺ ٺ ͑ڪۃ ڷۈ ڷ ڷ̑ۃ .. ͑ٺ ڷ ڷڷ ڷڪ
ڷڷ ڪڷٺ
ڪٺ ۈ ̑ ڑ ٺ ͑ٺ
ڷ ٺۃ ۈڪ

ۈ ڑۈ ۈڑ ۃ ڷۈ
ڷ ۈ ڷۈ ڷ ۈ ڪ ڷۈ
ۈڪ ڪۈۃ ۈ ۈ ڪ .. ۈڷڷ ۈ ۈ

ۈ ۈ .. ۈۈ

ڷٺ ٺ Α ڑڷ
Α ڪ ڑ ڪٺۈ
ٺۈۃ
ٺٺ ̑ۃ ۈٺ ̑ ڑۃ
ۈ ۈۑٺ ڷ
ۈ͑ٺ ڷڑۃ ڑ
ۈ ٺ ڪڷ
ٺ


͑ٺڪ
͑ٺڪ

ۈ ڷ ڪٺ ٺۈ ڷڑۃ ڷٺ
ۈڑڷ ۈ ٺ ڪٺ Αۃ
ۈΑٺ ۃ

ڷڷۃ ڑڷ
ڷڷ

ڑڷ ۈٺ ڑڷ ٺۃ
ۈ͑ ۈ
ۈۑڷ ۈٺ ۈ ڪ
ۈ ̑ۃ ۈ
ۈۈ ۈڷ
ۈۈ͑ ۈڷۃ .. ۈ ۈ
ڷ ڑڷ ڷڷ
ۈ ٺۈۃ ڷ ۈۑ

ۈڷ ͑ ڷ
ڪ .. ۈڑڷ
ۈٺ ڑڷ ۃ
ۈ ۈٺ ڪ ڷ ڷۃ
ڑ ڑ !
ۈڑ ڷۃ ڪ ۃ !
ۈڑ ۈڑ ۈڑ

ۈۃ ڷڑڷ .. ۈ ۈ ڷΑٺ
ۈ ۈ ڷ ڷڷڷ
ۈ ڷ ڷڷڷ
ڷ ͑

ڑ ̑ ڪٺ ڷٺ ٺ ٺٺ
ڷ̑ۃ .. ۈڷ ڷ ڷڷ ͑ۈ
ۈ ۈۈ ڷ ڷۈ
ۈ ڪ ٺۈ ڑ
ۈڪ ڪ ۈڷ ۈ ڷ ڷ
ۈڪ .. ۈڪ ۈۈڷۈ !
ۈڪ ڷڷۃ ڷڷ ٺ ڷ !!

.. ۈٺۈ ۈڪڷ ۈ ۈ
ڷۈ ۈ ۈ ڪ ڪ
ڪ ڷ .. ڷ ͑ ٺ ڷڷ ڷۈ
ڷ ڑڷ ڷڷ .. ۈڷ ڷ

ۈ ۈ
ۈ
..
ۈ ۑ ۈۑ ڪۃ ۈڑۃ ڑڷ
ڷڷ ٺڑ ۈڷ ٺ͑ .. ڷڷ ٺۑڷ
ڷڑ ڷڷ͑ۃ .. ۈڑڷ ڷΑٺۃ !!

ۈڑ̑ڷٺ ڪ ڪ ۑڷۃ ڪ ۈ .. ۈ ڷڷ
ٺڪٺ ͑ٺ ۈٺ̑ ڷ ۈٺڪۈ
ڷΑۈڷ ڷۃ

ۈ ڷٺ ڪ ڑڷ
ۈۃ ۈڪۈ
ڷ̑ٺ ڷ
ۈڪ ڑڷ ڷ ۈڷڷ

ۃ ڷۈڷ ۈ ڪڷۃ ڷٺ


͑ ͑ۃ ̑ڷ ڷ ۈڷ
ۈڷ ͑ ڷ ڷڷۃ ڑڷۃ ۈڷ
ڪ ڪڷ ۈٺ
ۈٺ ڷ ۈڷڷڷۃ
ۈڷ͑ۃ ڷڑۃ

ڷۈڷ ڷ ڷڷ ڑڷۃ ۈڷ ڷ :
( ۈڪڷ ڷٺ ڪٺ ۈ ڑۃ ڷۃ ۈڷۈ )


ڪ !

ۈ ڪ ڷ ڷܑ̑ۃ ۈۈ

ۃ ۈۃ ڷڷڪ ڑ ڷۈ


ڪ ڑ ڷ̑ۃ ڑ ڷ
ٺ ڷ͑ ڷ ۈۃ ڷڷڪ ۈ
ٺ ڑ ڷ
ڷ ڷ ڷڷ ڷۃ ۈڷ :

( ۈۃ ڷ ڷۈ ۃ ڑٺ ڷ̑ڷ ͑ٺ ۑ ڷۃ
ۈ ۈۃ ٺڪ ڷ ڷڷڪ )
ۈ ڷ ڷ ۈڷ ڷٺ : ͑ ͑
ۈڷ ڪ ڷ ڷ ڷڷ ڑڷۃ ۈڷ ڷ
͑ٺ ۈۃ ٺڪ ۈۈۃ ڷ̑ۃ
ڪ ڷ ۈڷ ڷ ڷڷ ۈ ڷ
ۈۈ ͑ ͑ۈ ۈ Α ڷ ۈۃ
ۈڷٺۃ ۈٺۃ
ڷڷ ڷۈ̑ ͑ ڪ ̑
ڑ ڷڷ ۃ

ڷڷ ͑ ͑ٺۃ
ۈڑ ڷ ٺ ٺڑۈ ڪ ڑڷ
ٺ ڪڷ ۈ ڑ ڷۈ
ڷڷ ڷ
ۈٺ ͑ڷ ڷڑۃ ڑ ڪٺ
ۈڷۈ ۈٺڪڷ ۈ͑ ڪڷ ڷ
ۃ ڷ ۈ ڷ̑ۃ ڷۈڷ ڑ ڷ ڷۈ
ۈڑڷ ۈ ڷۃ ٺ ڷ̑ۈ
1200 ڷ

ۈڪ ڪڷ ڷٺ ۈ ڷڷ
͑ۃ ڷ ڷ ڷ̑ۃ(( ۈڷ ڪۃ ڷ ٺٺڪ ڷڪڷۃ ۈٺ ٺ
ٺۈڷ ڪ .. ڑ ۈ ڷ ̑
ۈٺ ڪڷ ٺڪڷ ۈ̑ڪ ڷۈ Α ڷڷ ڷ
ڷۈۃ ڷڑڷۃ ڷڷ ڷڷ ۈۃ ڷۑ ڷڑڷۃ ))


ۃ ۈۃ ڷڪ ۈ ڷۃ


̑ ڷ͑ :


(( ۈۃ ڷڪ ۈ ڷ̑ۃ ڷ ڷۈ

ۈ ڷٺ ڷڑٺ ))

ۈڪ ڑ ڷ ٺ ڪڷ
ۈ ̑ۃ ۈ ٺۈ
ڷ̑ٺ ڷڪڷ
ۈ ٺ ۃ
ۈڑ ڷ ٺ ٺ ڪڷ ۈ
ڷڷ ڷ
ٺ ڷڑ ۈ ڷۈڷ
ۈڪ ۈ ͑ ڪٺ ٺ
ٺۃ ڷ ڷ̑ڷ

ڷ ۈڑ :


(( ͑ ٺ ۈڷ ۈۃ ڷڪ ڑ ٺۃ ڷ̑ڷ ))(( ۈ ڷ ٺ͑ ڷ ڷۈڷٺ

ۈ ڷڑ ڷΑٺ ۈڷڷ ڷ ))ڷ͑ۃ ڷ ڷۃ ڷ ۈڷۈٺ


ۈ ڷۈڷ ڷ ڷڷ ڑڷ ۈڷ ڷ ڪ
ڑ ͑ ۈڷ

ۈ ڷڷ ۈ ڑڷ ٺ

ۈ ڑٺ ڷ ۈ ڑڷ
ڑ ۃ
ۑ ڷڑ ڷڷ ۈٺۈ
ڷۃ ڷڷ ڷۃ
̑ڷ ڷ ڷ ڷ ۈڷۈٺ
ٺ͑ ڷ ڪۃ
ڷڷڷ ڪڷ ۈڷڷۃ ڑڷ
ۈ͑ ۈ ڪ ڪ
ۈ ڑ ۈڷۈ ڷ
ڷ ٺڷ ڷڑ ڷ ȑ
ۈڷڷ ڪٺ
ڷڷ̑ ڷ̑
ۈڪڷ ڑ ۈ ڷۈٺ ڷ ڪڑۃ


ڑۃ ͑ ڷ ڷۈۃ


ڷ͑ ڷ ڷۈ ̑ ͑
ڷ ڪۈ 5000 ڷ ۈ
ڷ ٺۃ ٺ ۈ ڪٺ ۈڷۈڷ
ڷڷ ٺ̑ۈ
ٺڪۈ ۈۃ ڷ ۈۃ
ڷ ۃ ͑ۃ ۃ
ۈ ٺ Α ڑ ڪ ٺڪڷ
ڷΑ ڪ 400 ڷ
ۈڷۈڷ ͑ٺۈٺڪ ۈ
ڪڷ ڪ ۃ ̑ڷۃ ڷ


ڷ͑ ڪ ڷ ڷ ۈ ۈ ̑
ۈۈٺ ۑ ۈڑڷ
ڑڷ ڪ .. ۈ ۈ ٺ ̑
ۈٺ ٺ
ۈڷۈ ۃ ۃ
ۈ ڷڷ ٺ ڑڷۃ
ۈ ڪۈ ڷڪ ̑ ڪڷ
ڷ ۈ ۃ
͑ٺ ڷۈڪٺ ٺڪ

ۈڪ ۃ ͑ڪ ͑ ڷ

ۈ ڪ ۃ Α ڑ ڑڷۃ
ۈ ̑ Α ۈ ڷڷ
ۈ ڷٺ ڷڷ ڪ ۈ ڪ
͑ڷ ۈ ̑ۃ ڷڪ ۈڷ ۃ ڷڷۈۃ
͑ٺ ڷ̑ ۈڪٺ ͑ۃ ڑ
ڷ ۈ ٺڪ ڑڷۃ ڷ͑ڷ
ڪ .. ڷ ڷ͑ۃ

ۈڷ ڑ ڷ ڷۃ ۈڷۈ ڑڷ
ۈڷ ۈڷ ڷ ڷ ۈڑڷ
ڷ͑ڷ ۈ ڑڷ ٺڑڷۃ ۈ ۈٺ
ڷٺ ڷۃ : ۈ ٺڪ ۈٺ
ڷ ٺ
ڑڷ ۈ ۈ ۈٺ ڷ͑
ڷڷۃ ڪڪ ڷڷ ڷ ڷ͑ ۈڷ ڪ
ۈ ڷ̑
ۈ ڷ
ڪٺ ۈۃ ۈΑڷٺۃ ڑ
̑ٺ ۈٺۃ ۃ
ڷ̑ڷ ۈ
ڷ̑
Αڷٺ ٺ ڷڷ
ۈٺ ڷ
ڷ ڷڷ ٺ ڷۃ
ٺޑٺ ڷ


ڷۃ .. ۈ ڪ ڷۃٺ
ڷ .. ڷ ڷڷ ۈ
ۈڷٺ͑ .. ڷ ڷ ٺڪۈ
ڷ ٺ ۈ͑ڪ
ۈ̑ ڑ .. ۈ
ڷٺ .. ̑ ۈڑ
ڑڷ ڷۃ

ۈۈڷڪ ڷۈڷ ڷ ڷڷ ڑڷ ۈڷ ڑ:

(( ٺ ۈڷۈ ))

ٺۈ ٺ͑ۈ

ڑ ڷ ̑ ͑ۈڷ ٺ
ڷ ڷڷ ͑ۃ
͑ ڷڪ ٺ͑ ڷۑڪ

ۈ ͑ ڷ ̑ ڷ ڷڷ
ٺ ۈ ڷ
ۈڪ ڪۃ
ۈڑ .. ڷ ڷ
ڷ ڷڷ ͑ ۈ ڷڷ

ڑۈ ͑ ۈڷ

ڷٺ ۈ ڷ.. ۈ


ۈ ڷ .. ڪ ۈڷۃ:
(( ڷڷ ڷۈۃ ڷٺۃ , ۈڷڷۃ ڷۃ ,
ۈٺ ͑ ڷۈڷۃ ۈڷڷۃ
ٺ ڷڷ , ۈڷڷ ,
ۈ͑ ڷ ڷڷ ڑڷۃ ۈڷ ۈۈڷ ))

ڷٺ ڷ ڑۃ ͑
ڷ ڷڷ ڑڷۃ ۈڷ ڷڷۃ

ڪڷ ٺڑڷۃ
ڷڷ ۈڷ

ۈڪڷ ٺڑڷ ڷڷۃ
ۈ


ۈڷڷ ڷڷ͑ۃ ڪ .. ۈ ۈ ۈ
ۈڷڷ ڪٺ ڪ
ۈڷڷ .. ۈ ڑڷ ڑڷ
ڷΑ ڪڷ ۈٺ

ۈ͑ ͑ۃ .. ۈڑ ڑڷ ڪ
ۈڪ ۈڑٺۃ .. ۈ͑ ڑۃ
ۈ͑ڷ ڷڑۃ ڪ ۈڪ
ۈ ڷ ڷΑ
ۈڷۃ}


ڑڪ ٺ ͑ۈ


ڪ ڪڪ ۈۈٺ ڷۈۈ͑ ڷڷ


͑ ڷڷ


͑ ڷڷڷ ڪ .. ۈڑۈۈ ڷ ٺڷ


ڪ ͑


ٺ ڑۈ ڷڷ

0

0

яő7 άl.ฬάrd ; 04-08-2010 07:45 PM. : ^.^
 
04-08-2010, 04:03 PM   #2
...

 
04-08-2010, 05:01 PM   #3
...


 
04-08-2010, 07:47 PM   #4
...

яő7 άl.ฬάrd

...


 
04-08-2010, 07:49 PM   #5
...

 
- - - -

     

| | | |
| | | |
| | | |Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1