> >

|{ ڼ ٽڼ ڷ . .

|{ ڼ ٽڼ ڷ . . ; |{ ڼ ٽڼ ڷ . . ٽٽښ ڢ ڼڼ ڷ ښٽڢ ڪ ٽڍڼ ڢڪ ٽښڷٽ ڪ ..!! ڼښٽ ڪڷ ڢڼ ..!! ڷ ڼ ڢ ڷٽ ښڼ ڷڼٽ !! ڍڼ ڼ ڪڼ ڼٽڍ ڼ ڢ ڼ !!   ڼ ڼڼ ڼ ڷ ڷڼڢښڼ ڼ ڢ ڼ ڼڼ ڍ ٽڪښڼ !! ڍ ڢ ڍڷڼ ڷٽ ڪ ٽ ! ښڼښ ڪ ڼٽښ ڷڪڼ ڷ !!   ڷ ڼښڢ ڷ ڷڪ ڷٽ ڷ ڼ !! ڼښڢ ڷ ٽڷڪ ڷښٽ ڷٽ ڼ ڼڍ .. ڼ ڷٽ ...
: , ,

!

 
14-09-2010, 08:48 PM   #1
...
 
  {...

{...


|{ ڼ ٽڼ ڷ . .

|{ ڼ ٽڼ ڷ . .
ٽٽښ ڢ ڼڼ ڷ ښٽڢ ڪ
ٽڍڼ ڢڪ ٽښڷٽ ڪ ..!!
ڼښٽ ڪڷ ڢڼ ..!!ڷ ڼ ڢ ڷٽ ښڼ ڷڼٽ !!
ڍڼ ڼ ڪڼ ڼٽڍ ڼ ڢ ڼ !!


 
ڼ ڼڼ ڼ ڷ ڷڼڢښڼ
ڼ ڢ ڼ ڼڼ ڍ ٽڪښڼ !!
ڍ ڢ ڍڷڼ ڷٽ
ڪ ٽ !ښڼښ ڪ ڼٽښ
ڷڪڼ ڷ !!


 
ڷ ڼښڢ ڷ ڷڪ ڷٽ ڷ ڼ !!
ڼښڢ ڷ ٽڷڪ ڷښٽ ڷٽ ڼ ڼڍ ..
ڼ ڷٽ ڷڼ ڢ ڼښ ڼڷ ڍڼ ښڍ
ڍ ٽڍ ڼڼ ڢ ٽ ڪ ڷڷ
ڼښڢ ڷ ڼڼ ڢ ڍ ښڼ ڷٽ
ښڼ ڷ ڢ ڼښ ڪڼ ڼٽڍ ڼ
ڷ ڷڍٽڼ!!
ڼښڢ ڷ ڷڼ ڷٽ ڼڢٽ
ڷ ڷٽ ښٽ !!..

ڷ ڼ ڍ ڍ ڷڪ .. ښ ڷڪ ..
ٽڷڪ ڼٽ ٽ ڷٽڷ ڼ ڍ !!
ڷڼڪ ڪڼ ڷ ڪ ڪ !!
ٽڼڪ ڪڼ ڷ ڢ ڪ !!
ٽڪٽڢ ڼڪ ڢٽ ٽ ڼ ڷښڍ
ڷڪڼ ڢ ٽ ٽ ڍ ڢٽ ڷڼ ..
ٽڪ ڷ ڷ ڷڷ ڷٽڍ ٽښڷ ڼڢښڪ ڼ ڍڍ :
ښٽ ڪڷ !!
ٽ ڼ ٽ .. ٽ ڼ ڷڷٽ
ڼ ڷڷ ڼ ڪڼ ڪ ڪ ڼ ٽڷڪ ڷڷ
ڪ ڼ ڷ ڷڷ ڷڍ ..!!ڍ ڼڍڍ ڷڷ ڷڷ :
 
[ ڍڪ ڍڪ ڷڢ ]
 
ڷڪڼڼ ڷڼڢ ڼ ڷ ڼ ڼٽ ٽڷڪ ڷ
ڷڪ ڷڷ ..ڼ ڼ ڼڢ ڼڍ ڢ ښ ڷ ڷڼٽ
ڢ ښڍ ٽڷڪ ڷڷ ..
ڼښٽڍ ڢ ڷ ڷ ڷٽڷ ڷ ..
ڍ ڼ ڷ ڢ ڼ ڪ
ڢڷ ڷٽڢڪ ڷڍڼ .. ڍ ڢ ڷ ڢ ڷڼ
ڢڷ ڼڢڪ ښ ڢ ڷڼٽ ڷڼٽ ڢ ..!!!
ڼڼښ ڪڷ ڪڷ ڪڼ ڷڪڼ ..... ڷ !!
ڼٽڷ ڪ ڷڼٽ .. ڼ ڼ ڷڼٽڼ ڼ ڷڷ ڷښ ڍ ڷ ڷ
ٽڷڪ ڷ ڷٽ ٽٽ ڍڷڼ ڷڪ

ڷڪڼڼ ڼښٽ ٽڷڼ ڪڷ ڍ ڷ ڍڷڼ


ڪ ښ
 
14-09-2010, 11:04 PM   #2
...
 ..

..


 
18-09-2010, 05:15 AM   #3
...
 
..! 
18-09-2010, 05:32 AM   #4
...
 
  (( ))

(( ))


 
18-09-2010, 06:39 AM   #5
 


 
- - - -

     

| | | |
| | | |
| | | |Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1